Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Szczegółowe informacje

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Salus Komarowo Sp. z o.o. w Komarowie.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Komarowo 15A, 72-105 Lubczyna,

 • poprzez e-mail: salus.dom@gmail.com.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia umowy o świadczenie usług opiekuńczych lub innej umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą,

 • wykonania wobec Ciebie (albo wskazanej przez Ciebie osoby) usług opiekuńczych, w tym w szczególności usług opieki niemedycznej i medycznej lub usługi opieki domowej, na podstawie zawartej przez Ciebie (lub przez podmiot sprawujący nad Tobą faktyczną opiekę) umowy o świadczenie usług opiekuńczych lub innej umowy,

 • prowadzenia Twojej dokumentacji medycznej, w przypadku świadczenia dla Ciebie usług medycznych,

 • dokonywania rozliczeń z Tobą oraz z podmiotami, które opłacają choćby w części wykonywane wobec Ciebie (albo wobec osoby wskazanej przez Ciebie) usługi opiekuńcze, w tym usługi niemedyczne i medyczne,

 • tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby opracowań, zestawień i analiz statystycznych uwzględniających Twoje dane,

 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń − przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o statystyce publicznej w uwzględnieniem Twoich danych,

 • wykazania przed organami podatkowymi wykonanie zobowiązania z zawartej z Tobą lub na Twoją rzecz umowy o świadczenie usług,

 • wypełniania obowiązku przechowywania określonych danych zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa,

 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (poprzez prowadzony monitoring wizyjny naszej placówki).

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa o świadczenie usług opiekuńczych lub inna umowa, na podstawie której wykonujemy na Twoją rzecz usługi niemedyczne lub medyczne,

 • prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest: dochodzenie roszczeń, w szczególności z umowy, na podstawie której wykonujemy na Twoją rzecz usługi niemedyczne lub medyczne, obrona przed roszczeniami, a także zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,

 • przepisy prawa,

 • Twoja zgoda.

Jednocześnie informujemy, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak: firma księgowa, kancelaria prawnicza, itd.

 • urzędom państwowym (miejskie ośrodki pomocy społecznej, komisje wyborcze)

 • placówkom służby zdrowia (szpitale, przychodnie).

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług lub innej umowy będą przechowywane:

 • przez czas niezbędny do wykonania umowy,

 • do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),

 • przez czas niezbędny w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • przez okres 20 lat (w zakresie dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),

 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

 1. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych

 • prawdo do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.

 • ograniczenie przetwarzania danych

Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Ze wskazanych powyżej uprawnień możesz skorzystać składając do nas odpowiedni wniosek.

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W szczególnych sytuacjach, masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji należy wskazać nam sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa uzyskasz kontaktując się z nami w wybrany przez siebie sposób.